Нарын филиалынын директору


Акыркы мөөнөт:   13 сентября, 2035

Жоопкерчиликтери:

 • Өз компетенциясынын чегинде Филиалдын жана анын кызматкерлеринин ишин оперативдүү башкарууну ишке ашыруу.
 • Иште жогорку эффективдүүлүккө жетишүү үчүн филиалдын жана ага жооптуу сактык жана талаа кассаларынын ишин сапаттуу башкаруу жана координациялоо.
 • Бардык инстанциялардагы мамлекеттик соттордо жана арбитраждык соттордо, мамлекеттик бийлик органдарында жана башкаруу органдарында, мекемелерде, ишканаларда жана уюмдарда, алардын уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан, Филиалдын жана бүтүндөй Банктын кызыкчылыктарын укуктук жана башка коргоону камсыз кылуу. , жеке жана юридикалык жактардын алдында.
 • Сактоо процесстерин, накталай эмес төлөмдөрдү, баалуу кагаздар, валюталар менен операцияларды андан ары өркүндөтүүгө, ошондой эле эффективдүү кредиттик саясатты камсыз кылууга, акча каражаттарынын агымын кыскартууга, пайданы көбөйтүүгө багытталган иш-чараларды жүргүзүү.
 • Филиалдын жана сактык жана талаа кассаларынын ишин контролдоо, кызматкерлердин өз милдеттерин өз убагында жана сапаттуу аткарышы, квалификациясын жогорулатуу жана аттестациялоо үчүн отчет берет.
 • Көйгөйлүү кредиттерди кайтаруу боюнча жалпы иштерди уюштуруу: баланска кабыл алынган күрөө мүлкүн чыгаруу, экспертизалоо жана баалоо, көйгөйлүү кредиттер менен иштөө боюнча филиалдын жана ага отчет берүүчү сактык кассалардын ишин эсепке алуу, контролдоо жана координациялоо, соттук териштирүүгө катышуу. ири кредиттер боюнча, ири кредиттер боюнча сот аткаруучулар менен иштөө.
 • Корпоративдик, ири потенциалдуу кардарларды тартуу жана алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, кардарлардын бизнесине, финансылык абалына талдоо жүргүзүү, отчеттуулукка жана акча агымына талдоо жүргүзүү жана алардын корутундусун берүү, сурамжылоо жана камсыздоо катары берилген мүлктү баалоо, Кредиттик комитет тарабынан өтүнмөлөрдү кароо жана бекитүү. , ири карыз алуучулардын финансылык абалына мониторинг жана баа берүү, аларды тейлөө үчүн жоопкерчилик.

Талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын (мындан ары — КР) жана Банктын ишине тиешелүү башка ченемдик укуктук актыларын билүү.
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары — Улуттук банк) эсепке алуу саясатын, нускамаларын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Банктын ички ченемдик документтерин, анын ичинде бухгалтердик эсепти билүү.
 • Экономиканын негиздери, эмгекти илимий уюштуруу.
 • «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамдын талаптарын билүү.
 • Финансы-банк системасын өнүктүрүүнүн келечеги жана Банктын ишинин стратегиялык багыттары.
 • Эмгек мыйзамдарынын негиздери.
 • Ички эмгек тартиби.
 • Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугунун эрежелери.
 • Башкаруу жана контролдоо принциптерин билүү.
 • Иштеген багыты боюнча юридикалык билимге ээ болуу.
 • Иш кагаздарын жүргүзүүнүн негиздерин билүү жана иш жүзүндө колдоно билүү.
 • Кесиптештер менен иштиктүү мамилелерди түзө билүү.
 • Иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү жөндөмдүүлүгү.
 • Банктын жетекчилигинин көрсөтмөлөрүнө жана тапшырмаларына карата тактык.
 • Коллективде мораль-дык-психологиялык климатты сак-тап туруу.
 • Банктын кардарларды жогорку кесипкөй жана маданияттуу тейлөөсү.

Шарттары:

 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу.
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык толук социалдык пакет.
 • Шаардын борборунда заманбап кеңседе иштейбиз.